Sunday: 26. January 2020

 Liva facebook

 

We have 24 guests and no members online

16.12.18.

 

18.decembrī MK plāno apstiprināt algu paaugstinājumu profesionālo vidējo izglītības iestāžu direktoriem. Tiesību akta projekts izstrādāts, lai nodrošinātu konkurētspējīgu un amata prasībām atbilstošu profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktoru mēneša darba algu, kas būtu līdzvērtīga koledžu direktoru mēneša darba algai.
 Esam priecīgi par mūsu profesionālajiem kolēģiem!!!
Vairāk informācijas par grozījumiem MK noteikumos: ŠEIT
 

27.11.18.

 

Apsveicam visus kolēģus ar jaunu lappusi mūsu nozarē!!!

Kā ziņo IZM, valdība šodien, 2018.gada 27.novembrī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pilnveidoto vispārējās pamatizglītības mācību saturu un mācīšanās pieeju, kas skolēnos attīstīs 21.gadsimtam svarīgās kompetences un skolā iegūtās zināšanas un prasmes spēs veiksmīgi pielietot dažādās dzīves situācijās. Laikmeta un sabiedrības pieprasītās pārmaiņas izglītībā skolās pakāpeniski ieviesīs jau no 2020.gada 1.septembra.

Tālākais darbs būs tieši mūsu - vadītāju nozīmīgā loma šo pārmaiņu sekmīgā un pakāpeniskā ieviešanā.

 

Visus nozares interesentus LIVA aicina sīkāk iepazīties ar valdības sēdes video ierakstu, lai vispusīgāk novērtētu pieņemto lēmumu.

MK videoarhīvs

 

12.11.18.

 

Šā gada 14.novembrī LIVA Valde tiksies ar LIZDA Valdi, lai kopīgi pārrunātu vairākus izglītības iestāžu vadības un darba tiesisko attiecību jautājumus. Arī aktualizējot savstarpējo dialogu starp abām pusēm, organizācijas vienosies par tālāko atbalstu skolu vadībai. Tostarp tiks apspriesti tādi jautājumi kā:
Pozitīvas mikrovides nodrošināšana
Līdzdalība pasākumos, kopīgi pasākumi
Mērķdotācijas izlietojums
Informācijas apmaiņa
Koplīgumi
Direktoru profesionālā pilnveide darba tiesībās

 

Kopīgā Valdes sēde notiks 14.novembrī plkst.10:00 Bruņinieku ielā 29/31.

 

 

Šā gada 15.oktobrī LIVA savā atzinumā VISC norāda uz diviem būtiskākajiem iebildumiem jaunā pamatizglītības standarta projektā.

1. Lūgts precizēt noteikumu projekta 11.pielikuma 8.punktu (un atbilstoši citos pielikumos) plānoto mācību stundu skaita ietvaru, jo esošā redakcija vairākās interpretācijas par iespējamajām stundu skaita izmaiņām izglītības programmas jomās.
2. Lūgts precizēt noteikumu projektu, nosakot tiesisko regulējumu attiecībā uz iespēju iestādēm izstrādāt jaunu mācību priekšmeta programmu (arī integrētās mācību programmas).

 

Tālākā projekta izskatīšana jau notiks klātienē, kad dažādi sadarbības partneri tiksies saskaņošanas sanāksmēs, lai nodrošinātu kvalitatīvu standarta projekta virzību apstiprināšanai MK. Arī LIVA vadība kopā ar citiem partneriem jau vairākkārt ir ticies ar skola2030 un VISC pārstāvjiem, lai palīdzētu nonākt pie maksimāli pilnvērtīga rezultāta.

 

 

Saskaņā ar MK 2018.gada 9.janvāra noteikumu Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" 2.5.apakšpunktā minēto IZM izveido Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvo padomi. Lai gan tieši daudz sadarbības partneri šajā sastāvā nav minēti, padomē var strādāt nozares eksperti.
LIVA ir lūgusi IZM izvērtēt iespējas un iekļaut to minētās padomes darbā, jo uzskatām, ka iestāžu vadītājiem ir ļoti nozīmīga loma gaidāmo pedagogu sākotnējās izglītības un augstāko līmeņu studiju programmu pārmaiņu kontekstā, jo tas tiešā veidā skars ne tikai pedagoģiskās inovācijas klasēs, bet cilvēkresursu pārvaldību un pārmaiņas skolās kopumā.