Pirmdiena: 23. Septembris 2019

 Liva facebook

 

Klātienē viens viesis un nav reģistrētu lietotāju

Programma

 
PROJEKTS

 

ARODBIEDRĪBAS “LATVIJAS IZGLĪTĪBAS VADĪTĀJU ASOCIĀCIJA” (LIVA)
DARBĪBAS PROGRAMMA 2016. - 2020. GADAM

 

 • LIVA darbības mērķi
 1. Aizstāvēt biedru tiesības un intereses.
 2. Attīstīt organizāciju un palielināt tās ietekmi.
 3. Veicināt Latvijas izglītības sistēmas darba kvalitātes uzlabošanos.

 

 • Uzdevumi biedru tiesību un interešu aizstāvības jomā
 1. Aizstāvēt biedru sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses, risināt izglītības iestāžu vadības darba samaksas jautājumus.
 2. Sekot Darba likuma, Darba aizsardzības likuma, citu Latvijas, Eiropas Savienības un starptautisko darba tiesību aktu ievērošanai attiecībā uz Latvijas izglītības iestāžu vadības darbiniekiem, sniegt atbalstu biedriem darba strīdu risināšanā.
 3. Izvirzīt un atbalstīt savus pārstāvjus komisijās, darba grupās, padomēs, kuru darbība un lēmumi skar LIVA biedru darba, darba samaksas, darba aizsardzības un citas biedru sociāli ekonomiskās tiesības un intereses.
 4. Izstrādāt un slēgt vienošanās ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību un citām sadarbībā ieinteresētām institūcijām un organizācijām, organizēt un pārraudzīt minēto vienošanos saistību izpildi.
 5. Apkopot biedru viedokļus par Latvijas izglītības iestāžu vadības darbinieku darba sociālajām, ekonomiskajām un profesionālajām problēmām.
 6. Veicināt darba koplīgumu slēgšanu starp Latvijas izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldībām.

 

 • Uzdevumi LIVA attīstībai
 1. Iesaistīt arodbiedrībā jaunus biedrus, popularizēt LIVA sasniegumus, nostiprināt sabiedrisko un politisko ietekmi, panākt lielāku arodbiedrības ekonomisko un finansiālo patstāvību.
 2. Aktualizēt LIVA biedru reģistru.
 3. Nodrošināt biedrus ar savlaicīgu un regulāru informāciju par organizācijas darbību, lēmumiem un sasniegumiem. Uzturēt un pilnveidot organizācijas mājaslapu.
 4. Ievērojot Valdības rīcības plānu un ar izglītību saistītās aktualitātes valstī, izstrādāt LIVA darbības vadlīnijas attiecīgajam laika posmam.  

 

 • LIVA uzdevumi Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes uzlabošanai
 1. Sadarboties ar valdību, lai Latvijas izglītības sistēmā īstenotos prioritātes, mērķi un uzdevumi, kurus nosaka Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, ES fondu plānošanas perioda no 2014. gada līdz 2020. gadam darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” un citi pašreiz spēkā esošie, ar izglītības sistēmas kvalitātes uzlabošanu saistītie plānošanas dokumenti.

 2. LIVA prioritārie uzdevumi, sadarbojoties ar valdību
 3. Panākt pedagoģisko darbinieku atalgojuma palielināšanu, sasaistot to ar vidējo darba samaksu valstī.
 4. Sagatavot priekšlikumus pedagogu darba samaksas pilnveidei.
 5. Atbalstīt valsts finansētu tālākizglītības programmu realizāciju pedagogu kvalifikācijas paplašināšanā un
 6. profesionālo kompetenču pilnveidē.
 7. Veicināt jauno speciālistu ienākšanu izglītības iestādēs un pēctecīgu pedagogu paaudžu nomaiņu.
 8. Stiprināt izglītības iestāžu patstāvību (autonomiju).
 9. Atbalstīt dažāda tipa izglītības iestāžu pastāvēšanu un veidošanu to dibinātāju izvirzīto mērķu sasniegšanai.
 10. Izteikt priekšlikumus izglītības sistēmas finansēšanai paredzēto līdzekļu sadalei.

 

 1. Citi uzdevumi
 2. Piedalīties izglītības iestāžu un pedagogu darba novērtēšanas procesu kvalitātes uzlabošanā.
 3. Piedalīties izglītības iestāžu vadības darbinieku profesionālajā pilnveidē. Organizēt Latvijas skolu vadītāju pieredzes apmaiņu, nodarbības par aktuālām skolu vadības problēmām, rosinot valsts mēroga metodiska centra izveidi  izglītības vadītāju atbalstam.
 4. Veicināt izglītības iestāžu vadības darbinieku starptautisko sadarbību.
 5. Veicināt izglītības iestāžu vadības, valsts un pašvaldību darbinieku sadarbību.
 6. Sekmēt izglītības iestāžu vadības, izglītojamo un viņu vecāku sadarbību.

 

 • LIVA iespējamie sadarbības partneri programmā izvirzīto uzdevumu izpildei
 1. Saeima, Valsts prezidents, Ministru kabinets, Izglītības un zinātnes ministrija un citas ministrijas, valsts pārvaldes struktūras.
 2. Pašvaldības un to institūcijas. Latvijas Pašvaldību savienība.
 3. Arodbiedrību organizācijas. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība.
 4. Latvijas Pedagogu dome un citas pedagogu profesionālās organizācijas.
 5. Nevalstiskās organizācijas.
 6. Latvijas plašsaziņas līdzekļi, īpaši politiskajā aspektā - lai ietekmētu sabiedrību un politiķus izglītības problēmu risināšanā.
 7. Radniecīgās izglītības iestāžu vadītāju organizācijas Latvijā, Eiropā un citur pasaulē.
 8. Citas sadarbībā ieinteresētas juridiskās un fiziskās personas.

 

SASKAŅOTS
LIVA konferencē; valdes sēdes protokols Nr.17
Rīgā, 2016. gada 6.aprīlī.

LIVA prezidente Ilze Kalniņa

 

 

PDF Pārskats par LIVA darbību laikā no 2014.gada oktobra līdz 2017.gada aprīlim.
Apskatīt šeit