LIVA izsaka vēlmi strādāt Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvajā padomē

 

Saskaņā ar MK 2018.gada 9.janvāra noteikumu Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" 2.5.apakšpunktā minēto IZM izveido Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvo padomi. Lai gan tieši daudz sadarbības partneri šajā sastāvā nav minēti, padomē var strādāt nozares eksperti.
LIVA ir lūgusi IZM izvērtēt iespējas un iekļaut to minētās padomes darbā, jo uzskatām, ka iestāžu vadītājiem ir ļoti nozīmīga loma gaidāmo pedagogu sākotnējās izglītības un augstāko līmeņu studiju programmu pārmaiņu kontekstā, jo tas tiešā veidā skars ne tikai pedagoģiskās inovācijas klasēs, bet cilvēkresursu pārvaldību un pārmaiņas skolās kopumā.